NO EN

Bnr 41 og 42 ved Stadyard mottar Enova-støtte til energioptimalisering

Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS sine nybygg, bnr 41 og 42 ved Stadyard i Måløy, mottar støtte fra Enova i sin satsing på å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.

 

Enova støtter de to nybyggene med til sammen 11 160 000 kroner.

 

– Dette blir et spennende prosjekt å følge. Fiskerinæringen står for store klimagassutslipp i kystnære områder, og disse utslippene må kraftig ned om vi skal nå lavutslippssamfunnet. Derfor arbeider vi for at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan kutte utslippene, men vi er avhengig av aktører som tør å ta de første stegene. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at Brødrene Bakken og Oddvar Nes nå går foran og viser næringen hva som er mulig å få til, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Det ble utført et forprosjekt for miljøoptimalisering i forkant av prosjektoppstart hvor man hadde spesielt fokus på skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering samt realitetsvurderinger av arrangement i forhold til batterihybrid/powershave-løsningen.

 

Forprosjektet ble gjennomført av Skipskompetanse som designer sammen med rederiene, COWI, Stadyard som byggeverft, Stadt Towing Tank som modelltank og leverandør av CFD-analyser, Elmarin som systemleverandør på elektrosiden og Brunvoll Volda som leverandør av gir, propellanlegg samt thrustere.

– Det er inspirerende, utfordrende og lærerikt å samarbeide med kompetansemiljø og redere som tar miljøet på alvor, og som så klart ser sitt ansvar i den «blå åkeren». Forprosjektet med hovedfokus på optimalisering av driftsprofiler med gunstigst mulig forbruk har vært spennende. Stadyard har som mål å gi teknologien og holdningene et «state of the art»-produkt som er disse prosjektene verdig, sier daglig leder Agnar Lyng i Stadyard.

I tillegg har en rekke underleverandører bidratt til at dette blir kystnotflåtens mest energieffektive fartøy. Rapp Marine skal levere elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe. MacGregor Triplex leverer elektrisk nothaler. Ulvesund Elektro leverer elektrisk anlegg med utstrakt bruk av LED-belysning. Verlo leverer varmegjenvinningssystem hvor overskuddsvarme fra motorer blir brukt til bl.a. vannbåren varme. Kuldeteknisk leverer RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium.

– For rederiene Brødrene Bakken og Oddvar Nes har dette med det grønne skiftet vært et siktemål gjennom hele prosessen frem til kontrahering. Samarbeidet mellom rederiene har muliggjort dette, da vi hver for oss ikke er spesielt store rederi, men med forente krefter har greid å gjennomføre et forprosjekt der mange steiner er snudd for å finne de beste løsningene. Det har i denne prosessen vært svært gledelig å oppdage at miljøet rundt Måløy har en slik skaperkraft innen skipsdesign og uttesting av skrog. Likeens at leverandører som Brunvoll Volda, Rapp Marine, Elmarin, Triplex og Kuldeteknisk, bedrifter som er spredd langs hele kysten, har teknologi som møter kravene som det grønne skiftet innebærer. Den endelige bekreftelse på prosjektets kvalitet fikk vi da Enova valgte å gi støtte til byggingen av disse to båtene, sier Kjell Bjørnar Bakken på vegne av rederiene.

Energieffektive løsninger

Et av de viktigste målene for dette prosjektet er å redusere det totale energiforbruket mest mulig samtidig som man har en tilnærmet normal drift av båtene. For å oppnå dette er det avgjørende å få til en så optimal drift av propellen som mulig i alle kondisjoner. Dette oppnås ved å operere hovedmotor på variabelt turtall samtidig som det er installert en kombinert akselgenerator/ elektromotor som også opereres med variabelt turtall sammen med en VAR-G fra Elmarin med integrert energilagring.

 

Kombinasjonen av en relativt stor propell, en girkasse med riktig funksjonalitet, samt turtallsregulerte thrustere og RSW, elektriske vinsjer og varmegjenvinning gir en totalløsning som lar seg integrere i et slikt prosjekt både mht. dimensjoner, vekt og investeringskostnad.

 

Resultatet av dette er en betydelig besparelse i drivstofforbruk og samtidig et merkeprosjekt for denne og tilsvarende fartøygrupper både nasjonalt og internasjonalt.

 

Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres til Brødrene Bakken AS i Bodø i desember 2018 mens bygg nr. 41 «Trondskjær» skal leveres til Oddvar Nes AS i Botnhamn i mars 2019.

 

Hoveddata:

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a.:                      39,70 m
Lengde p.p.:                      34,95 m
Bredde:                              9,80 m
Dybde til hoveddekk:      3,75 m

 

Innredning for 11 personer i 7 lugarer

 

RSW-tanker:                     425 m3
Brennolje:                          80 m3
Bruttotonnasje:                 499

 

Ny innovativ batteri-hybrid framdriftsløsning

Framdriftsanlegget til bnr 41 og 42 består av en relativt stor CP-propell fra Brunvoll Volda som drives av en Yanmar hovedmotor via et Brunvoll Volda reduksjonsgir med en spesielt konfigurert PTO/PTI-aksel.

 

Elmarin leverer en variabel-turtall akselgeneratorløsning type VAR-G. VAR-G-systemet benytter en robust asynkronmaskin som akselgenerator som er koblet til girets PTO/PTI-aksel. VAR-G akselgeneratoren kobles elektrisk til en VAR-G frekvensomformer som igjen mater skipets hovedtavle med konstant frekvens 400V/50Hz. Med denne løsningen kan en da operere hovedmotor med variabelt turtall over et stort turtallsområde noe som i snitt gir forbedret virkningsgrad for fremdriftssystemet og lavere spesifikt forbruk for hovedmotoren, samtidig som en har fast frekvens på tavlen og unngår ulempen med flytende frekvens.

 

I dette tilfelle leveres VAR-G frekvensomformeren med en integrert frekvensomformer for hekk-thrusteren og med et integrert batteri-system for «peak shaving». Alt dette styres av et Elmarin manøversystem med integrert Energy Management og overvåkes av et Elmarin IAS automasjonssystem.

 

Under normal transitt opereres hovedmotor på et turtall som gir best mulig propellvirkningsgrad samtidig som VAR-G systemet leverer nødvendig effekt til skipets øvrige last. Batteriene sørger for å ta kortvarige lasttopper på tavlen slik at man slipper å operere med en ugunstig stor effektreserve på hovedmotor. Dermed vil også hovedmotor operere med relativt lavt spesifikt forbruk selv om totallasten er langt under motors merkeeffekt. Det lave turtallet er også fordelaktig mht. vedlikehold.

 

Under fiske vil både propelleffekt og øvrig last variere mye og også her vil VAR-G systemet gjøre det mulig å operere hovedmotor på et lavere turtall i en stor del av driftstiden sammenlignet med andre løsninger. Dessuten vil batterisystemet bidra positivt ved at man kan ta lasttopper f.eks. fra thrustere eller vinsjer uten å måtte øke hovedmotors turtall så mye og så ofte som man ellers måtte ha gjort uten batteriene. I sum gir dette økt effektivitet over propellen samt lavere spesifikt forbruk også i denne fasen.

 

Tilsvarende vil batteriene ta lasttopper f.eks. fra kraner under lossing slik at det vil være mulig å foreta lossing kun på landstrøm.

 

Det vil også være mulig å operere fartøyet rent diesel-elektrisk i perioder med lav last eller f.eks. i forbindelse med forhaling under lossing. VAR-G-systemet opererer da i PTI-mode med hovedmotor utkoblet og energien kommer fra hjelpemotorene med batterisystemet som energibuffer. Samtidig gir dette en betydelig økt sikkerhet da man har en alternativ framdriftsmotor om man skulle få en feil på hovedmotor.

 

Videre vil det være mulig å operere VAR-G-systemet som akselgenerator uten at propellen er innkoblet.

 

Batteriene kan også lades fra land men siden energimengden i batteriene er relativt lav så har det liten betydning mht. det totale energiforbruket. Så bruk av batterier i denne sammenheng er først og fremst et ENØK-tiltak som gjør det mulig å kjøre hovedmotor og propell mer energieffektivt.

 

I sum gir dette betydelige reduksjoner i energi/drivstoff-forbruk selv om man tar hensyn til tap i frekvensomformere og batterier, og denne løsningen vil forhåpentligvis vise vei i dette markedet framover.

 

Tilbake